ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุชัญญา เตียวพานิชกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายเชิด อ่อนศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเหงียน ทิมีตรัง
ครูเวียดนาม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจิราลักษณ์ น้อยพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวมะลิวัลย์ อินธิเดช
ภาษาจีน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2