ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุวิทย์ ศรีนนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายพสิษฐ์ สุวรรณพงษ์
ครู คศ.3

นายชาญยุทธ ศรีพุทธา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู