ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรโชติ พลชัย
ครูพิเศษ นาฎศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1