ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 60

นายธีรพล บิดาวงเดช (ครูเบียร์)
ประธานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวปอรันร์ หอมหวล (ครูปอ)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเพชรจิรา สุพรรณนนท์ (ครูเพชร)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอรพรรณ จันดากร (ครูแต๋ม)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจุฑารัตน์ ยอดจันดา(ครูกุ๊กไก่)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกิ่งแก้ว เจริญเชาว์ (ครูชมพู)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุวนันท์ ศรีสวัสดิ์ (ครูคิว)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวทัศนีย์ สีสัน (ครูบ๊วย)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพัชรี รัตนวัน (ครูอิ๋ว)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอุมาพร อาบุญงาม (ครูส้ม)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายสิทธิ์ รุนเจริญ (ครูต้าร์)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกานติมา แสนสุข (ครูนุ่น)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนริศรา บัวมาศ (ครูเจน)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรัชณีกร มาลีศรี (ครูมด)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1