ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 59

นายชัยทวี แสวงวงค์ (ครูนัท)
ประธานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูประจำชั้น

นางสาวณิชชาภัทร หมายสุขธนาภา (ครูบุ๋มบิ๋ม)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวยุพา จะโรจร (ครูยุ)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวสุภาวรรณ สุทา (ครูโบว์)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวณัชชา คูณลาน (ครูเนย)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวรุ่งอรุณ มาลัยผ่อง (ครูมิ้งค์)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาว พรศิริ ศรีลา (ครูส้ม)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายธนบัตร บุตตะ (ครูเพชร)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาว มนสิชา สีน้อย (ครูเเพร)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสดุดี ทวีฉลาด (ครูผึ้ง)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายกชกร กุลชรัตน์ (ครูกด)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายปรีชา ประชุมวงค์ (ครูนนท์)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปิยนุช จันโท (แขก)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพัทธ์ชญา อัมพะลพ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู