ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 58

นายเทพบรรจง ทวีพงษ์(ครูแก๊ป)
ประธานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(คอมพิวเตอร์)

นายณัฐพงศ์ มณีวงศ์(ครูนัฐ)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(คอมพิวเตอร์)

นางสาวจุฑามาศ ถาวร(ครูตาล)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(คอมพิวเตอร์)

นายมนตรี คำเนตร(ครูเด่น)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(คอมพิวเตอร์)

นางสาวสุพัตรา ประถม(ครูแอ้)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(วิทยาศาสตร์)

นางสาวนิตยา วรศิริ(ครูบี)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(วิทยาศาสตร์)

นางสาวจริยา จันทร (ครูยุ้ย)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(วิทยาศาสตร์)

นางสาวกวินทรา ค้ำจุน(ครูน้อง)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เคมี)

นางสาวศศิวิมล คำศรี (ครูเอ้)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวขวัญชนก โปร่งจิต(ครูโบว์)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวอัญชลี ขันทอง(ครูวาว)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(คณิตศาสตร์)

นางสาวสุพรรณี วรรณทวี(ครูแพร)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(คณิตศาสตร์)

นางสาวสุพัตรา เตชะสุน(ครูปุ้ย)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(คณิตศาสตร์)

นายนิธิวัชร สมาน(ครูอ๊อฟ)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(สังคม)

นางสาวอัมพร ศรีอินทร์(ครูเป้า)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(สังคม)

นายบัณฑิต จันทานิตย์(ครูทน)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(สังคม)

นายจันทฤทธิ์ คู่แก้ว(ครูบู๊ส)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(สุขศึกษาและพลศึกษา)

นางสาวจริยา เข็มสี(ครูนุ้ย)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(สุขศึกษาและพลศึกษา)

นายณัฐวุฒิ มาสเวียงชัย(ครูอาร์)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(สุขศึกษาและพลศึกษา)

นายกิตติศักดิ์ ดวงชัย(ครูต้า)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เกษตร)

นางสาวณัฐาภรณ์ สมหมาย(ครูพลอย)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เกษตร)