ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 57

นายสุพัฒน์ บุญนำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ภาษาไทย)

นางสาววรินทร์ธร โนนใหญ่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คอมพิวเตอร์)

นางสาวพิมพิไล แต้มศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คอมพิวเตอร์)

นางสาวสุทารัตน์ สุทธิสิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คอมพิวเตอร์)

นางณัฐฐิณีพร วงศ์ษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คอมพิวเตอร์)

นางสาวจิราภา อินทร์งาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คณิตศาสตร์)

นางสาวอัจฉรา พฤทธิไพฑูรย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คณิตศาสตร์)

นางสาวอรุณทอง จันทกรณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คณิตศาสตร์)

นางสาวลัดดาวัลย์ บุญนาค
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (พลศึกษา)

นายศักดิ์ดา แอกทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (พลศึกษา)

นางสาวนวลฉวี บุดแสน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (พลศึกษา)

นางสาวศรสวรรค์ สมจิตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังคมศึกษา)

นางสาวพรรณธิวา ชาติมนตรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังคมศึกษา)

นางสาวจุฬาลักษณ์ มิ่งบุญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังคมศึกษา)

นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนมูล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังคมศึกษา)