ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานธุรการ/สำนักงาน

นางสาวทัศนย์ ทวีธรรม
ครูธุรการ