ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชินณพัฒน์ ศรีเสมอบุญญฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางชณัฐดา ผาคำ
ครู คศ.3

นางสมพร นาคถมยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนุจรีย์รัตน์ พานิชกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายวัชระกร เกษกรณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายเอกพจณ์ มาลีศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวกาญจนี เสวะมาตย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู