ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมณีรัตน์ จันทร์หมื่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางพนมนุช ศิริภูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวิตรี นามวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางมัณฑนา สิงห์สุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางนิตยา วงศ์หลวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายธนพงษ์ สุแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ
พนักงานราชการ

นายทศพร ยาตรา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวขนิษฐา สอดศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายสรศักดิ์ มูลวงษ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายยุทธพิชัย นัยนิตย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู