ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนันทยา ดีพูน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุบิน ศรภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1