ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุษยพรรษ ริมหนองอ่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพิมณเรส ละครศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสุกัญญา ภิญโญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสร้อยสุดา ธาตุทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู