ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายศักดา มุขขันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชณัฐดา ผาคำ
รักษาการรองผู้อำนวยฝ่ายบุคคล

นายพสิษฐ์ สุวรรณพงษ์
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสมพร นาคถมยา
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางมณีรัตน์ จันทร์หมื่น
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ