ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จำนวนนักเรียน 63
ข้อมูลนักเรียน63
จำนวนนักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ปีการศึกษา  2563

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ปี 2563

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนห้อง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

11

25

36

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

19

31

50

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

31

19

50

2

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

61

75

136

6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

21

39

60

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

17

18

35

2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

15

37

52

2

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

53

94

147

6

รวมทั้งหมด

114

169

283

12


 

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 9.96 KB