ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 64 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
วิชาการ
03 พ.ค. 64 นักเรียน ม.3 ม.6 รับใบ ปพ.1
นักเรียน ม.3 ม.6 รับใบ ปพ.1
วิชาการ
27 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบ O-net ม.6
วิชาการ
22 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบ O-net ม.3
วิชาการ
20 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบ ม.3 ม.6
วิชาการ
19 เม.ย. 64 ถึง 23 เม.ย. 64 ม.3 ม.6 สอบแก้ตัว
วิชาการ
12 เม.ย. 64 ถึง 16 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบ ครูลงผลการเรียน ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3
วิชาการ
07 เม.ย. 64 ถึง 09 เม.ย. 64 ม.1,2,4,5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
วิชาการ
06 เม.ย. 64 หยุดราชการ "วันจักรี"
วิชาการ
05 เม.ย. 64 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 , ม.6
วิชาการ
30 มี.ค. 64 ถึง 01 เม.ย. 64 ม.3,ม.6 สอบปลายภาค 2/2564
17 มี.ค. 64 ถึง 18 มี.ค. 64 กิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรม ลส-ยว-นน
กิจการนักเรียน
15 มี.ค. 64 ถึง 25 มี.ค. 64 สอนเสริมติวสอบ O-net ม.6
วิชาการ
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 สอบ O-net ม.3
วิชาการ
01 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 สอนเสริมติวสอบ O-net ม.3
วิชาการ
26 ก.พ. 64 หยุดราชการ "วันมาฆบูชา"
วิชาการ
22 ก.พ. 64 ถึง 26 ม.ค. 64 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
วิชาการ
12 ก.พ. 64 วันหยุดกรณีพิเศษ "วันตรุษจีน"
วิชาการ
09 ก.พ. 64 ถึง 11 ก.พ. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563
วิชาการ
05 ม.ค. 64 ถึง 08 ม.ค. 64 ประกาศ "ปิด" โรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์ "Covid-19"
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 ธ.ค. 63 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สวนป่าโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ กิจการนักเรียน
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
10 พ.ย. 63 ถึง 12 พ.ย. 63 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2563
01 ก.ค. 63 กำหนดเปิดภาคเรียน 1/2563
โรงเรียนกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ตามกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ
1 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ ฝ่ายวิชาการ
18 พ.ค. 63 ขอเชิญคุณครูประชุม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผอ.เรียกประชุมครูทุกคน เพื่อเตรียมควมพร้อม การเรียนการสอน ออนไลน์ ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ
1.ประชุมเพื่อปรึกาาหารือ
2.ประชุมเพื่อเตรียมการ
3.ประชุมเพื่อสอบถาม
4.ประชุมเพื่อระดมสรรพกำลัง
5.ประชุมเพื่อหาแนวทาง/ช่องทางการเรียนการสอนอื่นๆ
6.เรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสม
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ ฝ่ายวิชาการ
24 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 สอบกลางภาค 1/2562
ข้อสอบกลางภาค 1/2562
24 ก.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 62 ครูประจำวิชากรอกคะแนน sgs
16 ก.ค. 62 ถึง 17 ก.ค. 62 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ปิดเนื่องในวันหยุด อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา
15 ก.ค. 62 ถึง 19 ก.ค. 62 กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค 1/2562
กำหนดให้ครูผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค 1/2562
15 ก.ค. 62 กิจกรรมวันอาสาฬบูชา
สังคมศึกษาฯ
24 มิ.ย. 62 ถึง 26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระภาษาไทย
17 มิ.ย. 62 ถึง 21 มิ.ย. 62 ครูประจำวิชาส่งแบบ ปพ.5 ครั้งที่ 1
งานวิชาการ
17 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 สอบแก้ตัวกรณีพิเศษ
งานวิชาการ
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมพิธีการไหว้ครู ปีการศึกษา 2562